Niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.copyoffice.pl. Sprzedającym jest firma pod nazwą Copy Office, zwane dalej Sprzedającym.

1. Postanowienia ogólne i definicje

1.1 Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.copyoffice.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów, działający jako firma Copy Office Sp.Z.o.o oraz logo Copy Office są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez pisemnej zgody Sprzedającego. Pełna zawartość sklepu internetowego czyli teksty, grafiki, loga, oprogramowanie i rozwiązania, specyfikacje techniczne i opisy produktów, zawarte pliki a także pozostałe fragmenty mają charakter jedynie informacyjny. Cała zawartość serwisu jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego dotyczy to w szczególności indywidualnych opisów sprzedawanych produktów . Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych, powielanie, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości a także fragmentów informacji, danych oraz innych treści pochodzących z witryny internetowej www.copyoffice.pl bez zgody Sprzedającego, jest zabronione.

1.2 Regulamin – niniejszy regulamin, który jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3 Kupującym może być:

a) każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością, zwana dalej Konsumentem. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać zakupu w Sklepie.

(b) każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie, zwani dalej Przedsiębiorcą.

1.4 Towar czyli rzecz ruchoma, dostępna za pośrednictwem strony internetowej www.copyoffice.pl której dotyczy umowa kupna – sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r, dostarczany w opakowaniach oryginalnych producentów i fabrycznie nowa lub dostarczana w zastępczym opakowaniu lub bez niego jako towar używany jest dostarczana wolna od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzona na rynek polski.

1.5 Usługa dodatkowa – usługa świadczona na rzecz Kupującego poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów, jak na przykład rozszerzona gwarancja, transport (tzw. usługa posprzedażowa).

1.6 Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.7 Strona – Sklep i Kupujący, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

1.8 Siła wyższa – zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron a w szczególności zdarzenia wywołane siłami przyrody, jak powodzie, ulewy itp., czynnościami osób trzecich na których działania żadna ze Stron nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych lub wprowadzających w błąd jak i takich które uniemożliwiają realizacje zamówienia, brak kontaktu z Klientem.

1.9. Szczegółowa specyfikacja każdego z sprzedawanych towarów określa w szczególności wymogi systemowe, konieczne przyłącza oraz bazę infrastrukturalną, która leży po stronie Kupującego.

1.10. Językiem obowiązującym w sklepie internetowym www.copyoffice.pl jest język polski, a obowiązującymi przepisami są przepisy prawa polskiego.

1.11. Sprzedającym, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jest Copy Office prowadząca działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000624218, NIP: 945-219-61-47, REGON: 364873051, zwany Sprzedającym. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie na ul. Stachiewicza 39. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerem telefonu 12 415-13-43 lub poprzez adres poczty elektronicznej biuro@copyoffice.pl.

2. Warunki sprzedaży i dostawy

2.1 Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu przepisów prawa a w tym takich jak strona internetowa, telefon, komunikator internetowy lub droga e-mailowa.

2.2 Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila mogą być składane 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub przez komunikator internetowy jest możliwe wyłącznie w godzinach od 8 do 16 w dni pracujące od poniedziałku do piątku.

2.3 Podstawowym warunkiem umożliwiającym złożenie zamówienia przez stronę internetową i przystąpienie do jego realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz przesłanie zamówienia. Błędne wypełnienie formularz będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy.

2.4. Wydanie Towaru Kupującemu skutkuje zawarciem umowy.

2.5 Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po potwierdzeniu cen oraz dostępności zamówionego Towaru oraz dokonaniu płatności jeśli tego wymaga Sprzedający.

2.6 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie, przez komunikator internetowy albo drogą e-mailową lub jest odbierany w siedzibie Sprzedajacego.

2.7 Zamówienie przez stronę internetową będzie skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mailowy. W przypadku zamówień e-mailowych, poprzez komunikator internetowy będą one skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo poda produkty i ich ilość, dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mailowy, jak również dane niezbędne do wystawienia dokumentów rozliczeniowych oraz określenie formy płatności i sposobu dostarczenia zamówionych produktów.

2.8 W przypadku gdy podane dane kontaktowe nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Natomiast gdy nie ma możliwości skontaktowania się z kupującym z powodu niemożliwości ustalenia kupującego, okoliczność ta zostanie potraktowana jak przypadek siły wyższej.

2.9 Dostępność towaru na stanie jest aktualizowana co 24 godzinny w dni pracujące bez soboty, niedzieli i dni wolnych od pracy. Sama realizacja zamówienia jest uwarunkowana dostępnością produktów w głównym magazynie Sprzedającego oraz magazynach dostawców a w przypadku niedostępności części z zamówionego towaru, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie dalszej jego realizacji.

2.10 Kupujący ma możliwość rezygnacja z realizacji zamówienia w szczególności anulowanie przesyłki przez Konsumenta następuje zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, lub anulowanie przesyłki przez Przedsiębiorcę obliguje go do zapłaty naliczonej opłaty za wysyłkę zgodnie z rzeczywistą wartością poniesionych kosztów, które wyraża zgodę potrącić z wzajemnymi pieniężnymi roszczeniami Sprzedającego wynikającymi z niniejszego Regulaminu jako koszty organizacji wysyłki itp.

2.11 Dostarczenie przesyłki nastąpi zgodnie z postanowieniami przepisów prawa, bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności pkt 2.9. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT.

2.12 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT oraz dokumenty wydania z magazynu. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów sprzedazy oraz magazynowych, na wskazany przez siebie adres e-mail.

2.18 Kupujący może negocjować cenę wszystkich towaru, również tych z oferty promocyjnej.

3. Postanowienia

3.1 Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary zgodnie z przewidzianą dla Towaru opcją:

a) płatność przy odbiorze osobistym – płatność uiszczana jest przez Kupującego podczas odbioru towaru/zamówienia w siedzibie sprzedającego.
b) płatność przy odbiorze za pomocą przesyłki kurierskiej – płatność uiszczana jest przez Kupującego podczas odbioru towaru/zamówienia u kuriera.
c) przelew bankowy – standardowy przelew bankowy, płatność można dokonać na rachunek bankowy: Alior 30 2490 0005 0000 4500 3006 3824
c) przelew bankowy przedpłata – standardowy przelew bankowy, dokonany na w/w rachunek.
d) płatność w ratach – za pośrednictwem wybranego Banku przez Kupującego,.

Brak zapłaty w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczny z jego anulowaniem.

3.2 Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki lub instalacji.

3.3 Koszt przesyłki/instalacji podawany jest indywidualnie do każdego zamówienia i uzależniony od odległości, wagi oraz środowiska sieci informatycznej.

3.4 Sprzedający realizuje wysyłki Towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kurier nie ma obowiązku samodzielnego wnoszenia do lokalu Kupującego przesyłek o niestandardowych wymiarach i gabarytach, jak również przesyłek o wadze przekraczającej 30 kg. Transport zakupionego towaru może odbyć się również za pośrednictwem działu wsparcia logistycznego Sprzedającego oraz z instalacją przez serwis Copy Office.

3.5 Kupujący przy odbiorze przesyłki kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne bądź producenta nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się nie przyjmować przesyłki. Kupujący może również przyjąć przesyłkę – w takim przypadku należy na protokole odbioru (liście przewozowym) potwierdzić odbiór przesyłki z zastrzeżeniami (wpisać typ uszkodzenia). Następnie w obecności kuriera należy sprawdzić przesyłkę i podpisać protokół szkody z kurierem. Następnie należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym a w przypadku braku protokołu – podjąć kontakt z infolinią spedytora. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy kradzieży przesyłki w transporcie.

4. Zwroty (odstąpienie od umowy)

4.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W formie mailowej lub pisemnej dostarczonej osobiście lub za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem iż dla Sprzedającego liczy się data dostarczenia w/w pisma.

4.2 Wskazane w pkt 4.1 prawo nie dotyczy Przedsiębiorcy.

4.3 Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.4 Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają (brak możliwości odstąpienia od umowy): usługi posprzedażowe oraz dostarczone w ich ramach Towary gdy usługa jest w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta zrealizowana, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy; Towary wyprzedawane; Towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Towary mające krótki termin przydatności do użycia; Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; Usługi Dodatkowe, w ramach których Sprzedający przyjechał do Klienta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; Usługi Dodatkowe w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; usługi dotyczące dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.5 Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.

4.6 Niezwłocznie po otrzymaniu Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punktach powyższych niniejszego Regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem poleconym priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta lub w inny uzgodniony z nim sposób, Przedsiębiorca w przypadku nieprzystąpienia lub przystąpienia w niepełnym zakresie do umowy otrzyma fakturę dotyczącą zwrotu kosztów koniecznych, w tym rozpoznania reklamacji. Przedsiębiorca wyraża zgodę na to potrącenie. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek

4.8 Towary kupowane w ramach wyprzedaży nie podlegają zwrotowi ani reklamacji z powodu wady produktu, na podstawie której produkt ten został przeceniony. W opisie produktu zawarte są przyczyny obniżenia jego wartości.

4.9 W przypadku odstąpienia o którym mowa w pkt 4.1 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Reklamacje

5.1 Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub w gwarancji on-line wystawionej przez gwaranta.
5.2 Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad, z zastrzeżeniem iż na mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmię wyłącza względem Przedsiębiorców.

5.3 W przypadku zaistnienia wady towaru reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, Konsument odsyła na adres Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa o prawach konsumenta).

5.4 Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji towaru w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.

5.5 Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego. Reklamacja niezasadna Kupującego będzie w pełnym zakresie go obciążać, np. koszty ekspertyz serwisu autoryzowanego producenta, koszty transportu, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

5.8 Towary kupowane w ramach wyprzedaży nie podlegają reklamacji z powodu wady produktu, na podstawie której produkt ten został przeceniony. W opisie produktu zawarte są przyczyny obniżenia jego wartości.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

6.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

6.6 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.